RG02
1.500.000/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-10
Mẫu quảng cáo 2
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
RG03
3.000.000/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-20
Mẫu quảng cáo 2
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
RG04
5.000.000 vnđ/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-30
Mẫu quảng cáo 4
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
RG05
7.000.000vnđ/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-40
Mẫu quảng cáo 6
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
RG07
10.000.000 vnđ/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-50
Mẫu quảng cáo 8
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
RG08
20.000.000vnđ/th
Phí cài đặt Miễn phí
Số từ khóa 1-60
Mẫu quảng cáo 10
Báo cáo Hàng tuần
Báo cáo Hàng tuần
Cước phí Theo tháng
GFB02
Ngân sách: 2.000.000 vnđ/th
Phí cài đặt: Miễn phí
Vị trí: Hiển thị Bên phải hoặc Bản tin
Báo cáo: Hàng tuần
Phí dịch vụ: 800.000VNĐ/th
GFB03
Ngân sách: 4.000.000 vnđ/th
Phí cài đặt: Miễn phí
Vị trí: Hiển thị Bên phải hoặc Bản tin
Báo cáo: Hàng tuần
Phí dịch vụ: 1.200.000VNĐ/th
GFB03
Ngân sách: 6.000.000 vnđ/th
Phí cài đặt: Miễn phí
Vị trí: Hiển thị Bên phải hoặc Bản tin
Báo cáo: Hàng tuần
Phí dịch vụ: 1.600.000VNĐ/th